Kwaliteit

Workmate Company werkt met een methodische aanpak. Hieronder wordt verstaan dat er modulair gewerkt wordt, of dat nu in de oriëntatiefase of binnen een traject is. Er wordt met modules gewerkt met een vooraf geformuleerd doel en een tijdspad waarbij het behaalde na afloop van de module vastgelegd wordt in een portfolio. De deelnemer start met een individueel trajectplan, waarbij de voorkeur uitgaat naar groepsgewijze begeleiding. Iedere deelnemer doorloopt dan zijn of haar eigen traject en doet dat binnen de groep. In enkele gevallen krijgt de deelnemer eerst individuele begeleiding waarbij ingezet wordt op het creëren van perspectief en motivatie om vanuit daar een traject op te starten binnen de groepsgerichte begeleiding. Het integraal aanbieden van deze twee samenhangende ondersteuningsvormen vergroot de kans op groei op de participatieladder. Indien het individuele traject vastloopt of er worden problemen ondervonden, zet Workmate Company direct intern individuele begeleiding in, zodat het traject zo spoedig mogelijk hervat of succesvol voortgezet kan worden. Bij het niet of gedeeltelijk volbrengen van een module wordt het trajectplan bijgesteld.

Om deze kwaliteit te kunnen garanderen is Workmate Company gecertificeerd vanuit het ISO 9001-keurmerk. Dat wil zeggen dat Workmate voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit dit keurmerk. Hierbij moet je denken aan het in huis hebben van goed opgeleid personeel dat beschikt over de nodige kennis en deskundigheid; het hebben van een klachtenregeling, vertrouwenspersoon en medezeggenschapsraad en het met regelmaat meten van de cliënttevredenheid voor input betreffende het verbeterplan.

Raad & bestuur

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Workmate Company controleert of de bestuurder zijn werk goed doet en geeft advies. Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd. De RvT bestaat uit drie personen.

  • Anke Sitter
  • Ton Edelbroek
  • Joske Elsinghorst
Medezeggenschapsraad

Het belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer, tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze deelnemers met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de deelnemers. We nodigen dan ook iedere deelnemer uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken, hebben we ervoor gekozen om minimaal 3x per jaar een informeel huiskameroverleg (per afdeling) te hebben met de deelnemers. De trajectbegeleiders vragen de deelnemers tijdens hun activiteiten/werkzaamheden hun mening te geven. Het gaat hierbij dan voor over zaken die betrekking hebben op het dagelijks gebeuren van de afdeling, de woning en/of de werkplek. Deze veilige setting zorgt ervoor dat de deelnemer alle ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen te bespreken, te delen en opmerkingen te maken over punten waar het eventueel beter zou kunnen.

De gemaakte afspraken uit dit overleg worden op papier gezet door de begeleider, mogelijk samen met een deelnemer. Deze afspraken gaan naar de coördinator en naar de directie. Zij bekijken de punten en nemen eventueel actie waar nodig.

Deelnemersraad

Met ingang van 1 augustus 2021 is er een officiële centrale deelnemersraad. Deze deelnemersraad bestaat uit een afvaardiging van deelnemers van Workmate Company. De centrale deelnemersraad heeft minimaal 2x per jaar een overleg met de directie. Voor zowel voor het informele overleg alsmede de centrale deelnemersraad is er een reglement opgesteld. Eenmaal in het jaar organiseert de directie een vergadering waarbij de deelnemers en het personeel met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden vragen beantwoord en discussiepunten aangegaan.

Medezeggenschap

Het belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer, tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze deelnemers met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de deelnemers. We nodigen dan ook iedere deelnemer uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken, hebben we ervoor gekozen om minimaal 3x per jaar een informeel huiskameroverleg (per afdeling) te hebben met de deelnemers. De woon- werk- trajectbegeleiders vragen de deelnemers tijdens hun activiteiten/werkzaamheden hun mening te geven. Het gaat hierbij dan voor over zaken die betrekking hebben op het dagelijks gebeuren van de afdeling, de woning en/of de werkplek. Deze veilige setting zorgt ervoor dat de deelnemer alle ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen te bespreken, te delen en opmerkingen te maken over punten waar het eventueel beter zou kunnen.

De gemaakte afspraken uit dit overleg worden op papier gezet door de begeleider, mogelijk samen met een deelnemer. Deze afspraken gaan naar de coördinator en naar de directie. Zij bekijken de punten en nemen eventueel actie waar nodig.